Súťaž

Súťaž o čiapku na novoročnú lyžovačku VYHRÁVA p. ALICA MIKITOVIČOVÁ
🙂 GRATULUJEME 🙂

 • Súťaž organizuje Eva Krišková VLNA-ART, Pažiť37, 900 82 Blatné, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Senec, sč: OU-SC-OZP –2014, IČO 47 949 350.
 • Súťaž trvá od 18.12.2017 do 31.12.2017.
 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s pobytom na území Slovenskej a Českej republiky, ktorá splnila podmienky účasti súťaže, uvedené v týchto pravidlách súťaže, ďalej len („účastník“ ).Súťaže sa môžu zúčastniť aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak s tým súhlasí ich zákonný zástupca.
 • Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní pravidlá súťaže zverejnené na www.vlna-art.sk a FB stránke Vlna-art.
 • Podmienkou účasti v súťaži je okomentovanie príspevku „VYHRAJ ČIAPKU NA NOVOROČNÚ LYŽOVAČKU“ pre koho by ste chceli čiapku vyhrať, napr: babka, dedko, syn či dcéra ….
 • Žrebovanie výhercu prebehne do 3 dní od ukončenia súťaže. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí okomentovali príspevok a splnili podmienky súťaže. Výsledok žrebovania búde zverejnený na www.vlna-art.sk a výherca bude upovedomený prostredníctvom FB stránky Vlna-art cez správu.
 • Výherca výhry obdrží výhernú správu, ktorá bude obsahovať informácie o výhre a jej zaslaní. Výherca je povinný prevziať výhru u organizátora osobne, prípadne dohodnúť jej zaslanie poštou, alebo iným spôsobom. V prípade, že si výherca neprevezme zaslanú výhru, jeho výhra prepadá. Maximálny počet výhercov je jeden.
 • V prípade zaslania poštou, bude výhra výhercovi distribuovaná poštou , alebo kuriérskou službou. Organizátor nezodpovedá za nedoručené, poštou alebo kuriérskou službou poškodené, alebo stratené zásielky s výhrou.
 • Reklamácia akýchkoľvek vád výhry je vylúčená.
 • Organizátor si vyhradzuje právo meniť pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých otázkach s ňou spojenými a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť, alebo zrušiť súťaž. Rozhodnutie organizátora vo všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže je konečné a záväzné aj keď sa o nich nedozvie účastník.
 • Tieto pravidlá, ako aj ich akékoľvek zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť momentom ich zverejnenia na www.vlna-art.sk a FB stránke VLNA-ART.

 

V Blatnom, 18.12.2017

Eva Krišková VLNA-ART

Eshop je pozastavený. Pre viac info nás kontaktujte na čísle 0915 796 116. Skryť